Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE

In werkingtreding: 14 december 2020

1) Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene voorwaarden. Indien u niet wettelijk gebonden wilt zijn of als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u om de website niet te bezoeken of te gebruiken.

 

2) Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

3) Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

 

4) Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor, onder meer, de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

 

5) Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

 

6) De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

 

7) De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

 

8) Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

9) De website en de inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van OSP vzw - organisatie socialistische partij. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere wetten van België. Het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de inhoud van de website berusten bij OSP vzw - organisatie socialistische partij en zijn voorbehouden, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven in de relevante inhoud, en op voorwaarde dat de gebruiker zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden nakomt, is de gebruiker gemachtigd om de inhoud van deze website te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden (maar niet te wijzigen) op voorwaarde dat:


a) Het uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt gebruikt

b) Het uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik

c) Alle kopieën of downloads van enige inhoud van de website de mededeling bevatten dat het auteursrecht op het betreffende materiaal eigendom is van OSP vzw - organisatie socialistische partij.

 

10) Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of een recht om een handelsmerk of auteursrecht van OSP vzw - organisatie socialistische partij of een derde partij te gebruiken.

 

11) De gebruiker mag geen namen, merken of logo’s die worden gebruikt op deze website, gebruiken in een persbericht, advertentie of ander promotie-of marketingmateriaal of -media, hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch, visueel of in enige andere vorm, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door OSP vzw - organisatie socialistische partij of zijn gevolmachtigde.

 

12) Verwijzingen naar handelsmerken van andere partijen op deze website dienen alleen ter identificatie en geven niet aan dat deze partijen deze website of de inhoud ervan hebben goedgekeurd. Deze gebruiksvoorwaarden verlenen de gebruiker geen enkel recht om de handelsmerken van andere partijen de gebruiken.

 

13) De gebruiker is niet bevoegd om de software, eigen processen of technologie die in deze website zijn opgenomen of beschreven, te kopiëren of te gebruiken. De gebruiker zal alle toepasselijke wetten naleven bij de toegang tot en het gebruik van deze website.

 

14) De gebruiker mag opmerkingen/commentaar indienen bij OSP vzw - organisatie socialistische partij, inclusief voor publicatie op onze blogs.

 

15) Alle opmerkingen die in verband met onze blogs worden ingediend, worden ingediend op basis van het feit dat wij dergelijke opmerkingen zullen beoordelen en kunnen bewerken vóór publicatie op de website, en dat niet alle inzendingen zullen worden gepubliceerd. De publicatie is geheel naar eigen goeddunken van OSP vzw - organisatie socialistische partij. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van materiaal dat door derden op deze website is geplaatst of gepubliceerd of met betrekking tot bijdragen van derden die wij op de website publiceren. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die door hem of door anderen die door de gebruiker of anderszins namens de gebruiker zijn geautoriseerd, worden uitgevoerd.

 

16) Indien en voor zover de gebruiker via de blogs persoonlijke gegevens (zoals de naam en e-mailadres van de gebruiker) aan OSP vzw - organisatie socialistische partij verstrekt, bevestigt OSP vzw - organisatie socialistische partij dat het deze persoonlijke gegevens alleen zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gebruiker ze heeft verstrekt.

 

17) Alle communicatie die wij van de gebruiker ontvangen in verband met de blogs en al het materiaal dat de gebruiker verzendt of plaatst of indient via deze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en wij behouden ons het recht voor de inhoud van dergelijke communicatie te gebruiken voor welk doel dan ook. Met betrekking tot dergelijke bijdragen verleent de gebruiker ons een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief, sublicentieerbaar recht en licentie om alle auteursrechten en publiciteitsrechten met betrekking tot dergelijk werk wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te publiceren en uit te oefenen en/of op te nemen in andere werken in media die nu bekend zijn of later zijn ontwikkeld voor de volledige duur van eventuele rechten op dergelijke inhoud, in overeenstemming met de privacybeperkingen die in het privacybeleid worden uiteengezet. Indien de gebruiker dergelijke rechten niet wenst toe te kennen aan OSP vzw - organisatie socialistische partij, gelieve uw bijdrage niet in te dienen op deze website. Door uw bijdrage aan deze website in te dienen:


a) garandeert de gebruiker dat een dergelijke bijdrage zijn eigen originele werk is en dat de gebruiker het recht heeft om het aan ons ter beschikking te stellen voor alle hierboven vermelde doeleinden;

b) garandeert de gebruiker dat een dergelijke bijdrage niet lasterlijk is, geen inbreuk maakt op de rechten van derden en niet in strijd is met de wet;

c) is de gebruiker akkoord om deze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die het gebruik en genot van deze website door een derde partij niet beperkt of verhindert. Verboden gedrag omvat, zonder beperking, gedrag dat onwettig is of dat een persoon kan lastigvallen of in nood kan brengen en de indiening of overdracht van inhoud die lasterlijk, beledigend, obsceen, beledigend, pornografisch, onfatsoenlijk, discriminerend, opruiend, in strijd met het vertrouwen of de privacy is of die naar de mening van OSP vzw - organisatie socialistische partij een persoon kan beledigen of de reputatie van OSP vzw - organisatie socialistische partij kan schaden. De gebruiker mag geen kwetsende of agressieve taal gebruiken, zweren, bedreigen, lastigvallen of misbruik maken van een andere persoon, inclusief andere gebruikers;

d) is de gebruiker akkoord om OSP vzw - organisatie socialistische partij te vrijwaren en te verdedigen tegen elke claim, aansprakelijkheid, kosten, schade of verlies die OSP vzw - organisatie socialistische partij kan oplopen (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten) als gevolg van een schending door de gebruiker van de bepalingen die in dit artikel 19 zijn opgenomen;

e) is de gebruiker akkoord om afstand te doen van alle morele rechten in zijn bijdrage met het oog op de indiening en publicatie ervan op de website en andere hierboven vermelde doeleinden.

 

18) De gebruiker mag niet opzettelijk wetten, regels of voorschriften overtreden.

 

19) Geen enkele gebruiker mag een andere website plaatsen of aanbevelen of verwijzen naar specifieke URL's (website-adressen) waar die gekoppelde websites een van de bovenstaande bepalingen zouden schenden. Geen enkele gebruiker mag een advertentie op de website plaatsen.

 

20) Bij het gebruik van deze website gaat de gebruiker ermee akkoord zich niet voor te doen als een andere persoon of een valse naam te gebruiken of een naam die de gebruiker niet gemachtigd is te gebruiken of een vals e-mailadres te creëren of te proberen anderen te misleiden met betrekking tot de identiteit of de herkomst van de communicatie.

 

21) De gebruiker mag de site niet corrumperen, de site overspoelen met informatie zodat de site niet functioneert of iets gebruiken dat de functie van de site kan beïnvloeden, bijvoorbeeld virussen, wormen, logische bommen of iets dergelijks. De gebruiker mag de informatie op de website niet verstoren of manipuleren, verwijderen, wissen of op een andere manier wijzigen.

 

22) OSP vzw - organisatie socialistische partij behoudt zich het recht voor om berichten te laten mislukken en/of materiaal van welke aard dan ook dat naar onze blogs of anderszins naar de website wordt gestuurd, om welke reden dan ook, te verwijderen. OSP vzw - organisatie socialistische partij zal de inzender van het materiaal niet op de hoogte stellen van een dergelijke mislukking of verwijdering.

 

23) OSP vzw - organisatie socialistische partij behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, actie te ondernemen tegen een account of gebruiker. OSP vzw - organisatie socialistische partij kan naar eigen goeddunken de toegang van de gebruiker tot de website of tot de registratiegebieden van de website beëindigen, of de gebruiker beletten om via de website onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opmerkingen in te dienen. Indien de gebruiker zich schuldig maakt aan gedrag dat in strijd is met deze voorwaarden en OSP vzw - organisatie socialistische partij dit gedrag als ernstig en/of herhaald beschouwt, kan OSP vzw - organisatie socialistische partij alle informatie die het ter beschikking staat gebruiken om verdere inbreuken te voorkomen. Indien de toegang van een gebruiker tot de website of tot de registratiegebieden van de website wordt beëindigd, mag de gebruiker geen andere account bij ons openen of zich opnieuw registreren en behouden wij ons het recht voor om een dergelijke account te beëindigen of een dergelijke registratie te annuleren.

 

24) Indien de gebruiker een klacht heeft over materiaal dat op de website is gepubliceerd, kunt u ons op de hoogte stellen van de aard en de details van uw klacht door een e-mail te sturen naar OSP vzw - organisatie socialistische partij.

 

25) Wanneer de gebruiker zich registreert, registreert de gebruiker zich als een persoonlijke gebruiker van de website en moet de gebruiker zijn eigen identiteit gebruiken. De gebruiker is verplicht om correcte en volledige registratiegegevens te verstrekken. De registratie is slechts voor één gebruiker. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk voor u en mogen door niemand anders worden gebruikt om toegang te krijgen tot gebieden die beperkt zijn tot geregistreerde gebruikers.

 

26) Indien het gebruik van deze website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.

 

27) De informatie op de website is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen geschreven en moet slechts als een algemene leidraad worden beschouwd. Op de informatie kan niet worden vertrouwd voor specifieke situaties en de gebruiker mag niet handelen of nalaten te handelen op basis van de informatie die erin is opgenomen zonder specifiek professioneel advies in te winnen. Gelieve contact op te nemen met OSP vzw - organisatie socialistische partij om deze zaken te bespreken in de context van uw specifieke omstandigheden. OSP vzw - organisatie socialistische partij, zijn partners, werknemers en agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of zorgplicht voor enig verlies dat voortvloeit uit enige actie die is ondernomen of niet is ondernomen door iemand die vertrouwt op deze informatie of voor enige beslissing die daarop is gebaseerd.

 

28) De inhoud van deze website is bedoeld om algemene richtlijnen te geven over zaken die van belang zijn en over OSP vzw - organisatie socialistische partij. De inhoud van deze website vormt geen professioneel advies en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Gelieve contact op te nemen met OSP vzw - organisatie socialistische partij voor advies over een bepaald interessegebied.

 

29) Bij het opstellen en onderhouden van deze website is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud actueel en accuraat is. De wet- en regelgeving verandert echter voortdurend en er kunnen onbedoelde fouten optreden en de informatie kan niet actueel of accuraat zijn. OSP vzw - organisatie socialistische partij geeft geen verklaring of garantie (inclusief aansprakelijkheid jegens derden), expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Ondanks al onze inspanningen garandeert OSP vzw - organisatie socialistische partij niet dat deze website veilig is, vrij van virussen of schadelijke codes.

 

30) Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatig handelen of nalaten, aanvaardt OSP vzw - organisatie socialistische partij geen aansprakelijkheid voor welk verlies of welke schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, bestraffende, voorbeeldige of soortgelijke schade) die het gevolg is van enige beslissing of handeling die is genomen of waarvan is afgezien als gevolg van informatie op de website of andere websites waarnaar deze kan worden gelinkt, of als gevolg van uw gebruik of misbruik van de website.

 

31) Het gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van zijn gebruik op zich, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van diensten of gegevens.

 

32) Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van artikel 19d), gaat de gebruiker ermee akkoord om OSP vzw - organisatie socialistische partij te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, aansprakelijkheid, kosten, schade of verlies die OSP vzw - organisatie socialistische partij kan oplopen (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten) als gevolg van een schending door de gebruiker van zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden.

 

33) De bovenstaande disclaimer en de beperking van de aansprakelijkheid onder deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat, ongeacht of het gaat om een contract, een wet, een onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins.

 

34) Deze website bevat links naar websites, tools of bronnen die worden onderhouden door andere partijen dan OSP vzw - organisatie socialistische partij, waarover OSP vzw - organisatie socialistische partij geen controle heeft.

 

35) Deze links worden enkel verstrekt om de informatie die voor de gebruiker beschikbaar is te vergroten en OSP vzw - organisatie socialistische partij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, geschiktheid of rechtmatigheid van de informatie op websites van derden.

 

36) Het opnemen van een link naar een website van een derde partij vormt geen goedkeuring of aanwijzing voor een joint venture, partnerschap of andere juridische constructie die niet uitdrukkelijk tussen ons en die derde partij is vermeld.

 

37) Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

38) Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de GDPR

 

39)Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de

 

40) Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil de rechtbanken van de plaats van onze zetel uitsluitend bevoegd zijn.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief