Privacyverklaring

Privacyverklaring Vooruit/OSP vzw

Vooruit/OSP vzw begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Vooruit/OSP vzw en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

 

Vooruit/OSP vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend onder het acroniem ‘GDPR’).

Vooruit/OSP vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Aldus dienen wij te worden aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.

 

Met deze verklaring wensen wij u te informeren over de manier waarop wij desgevallend uw persoonsgegevens verwerken, evenals de redenen voor de verwerking hiervan en de soorten verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren. Ten slotte informeert deze verklaring u over de rechten die u heeft krachtens de AVG en de wijze waarop u uw rechten kan uitoefenen.

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vooruit/OSP vzw, uw rechten onder de AVG of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Vooruit/OSP vzw

Grasmarkt 105/37-47

1000 Brussel

België

[email protected]

02/5520200

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ‘Persoonsgegevens’ wordt verstaan: elke informatie die toelaat om, rechtstreeks of onrechtreeks, een natuurlijke persoon te identificeren.

 

Vooruit/OSP vzw verwerkt mogelijks de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- Persoonlijke identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en geslacht).

- Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer).

- Elektronische identificatiegegevens (zoals inloggegevens, IP-adres en cookies).

- Persoonlijke voorkeuren (zoals interessethema’s).

 

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: zo worden gegevens bijvoorbeeld mondeling verzameld via huisbezoeken, via uw lokale afdeling, telefonisch via ons onthaal, schriftelijk via leden- en aanwezigheidsformulieren, via elektronische formulieren op de websites, of nog op basis van uw surfgedrag op het internet.

 

Uw persoonsgegevens worden op verschillende tijdstippen verzameld, onder meer  wanneer u lid wordt, wanneer u deelneemt aan een activiteit, wanneer u zich registreert op onze website of bepaalde handelingen uitvoert op onze website, u zich abonneert op onze nieuwsbrief(ven) of wanneer u ons informatie vraagt.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 13 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Een verwerking van persoonsgegevens is enkel rechtmatig wanneer deze gebeurt op basis van één van de wettelijk vastgestelde juridische grondslagen.

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

- Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben (bijvoorbeeld in het kader van uw sp.a lidmaatschap en om u te laten deelnemen aan activiteiten, om een aankooptransactie te kunnen nakomen, e.d.m.);

-Wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen die op ons rusten;

- Op basis van ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het verbeteren van onze diensten en acties, om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws met betrekking tot onze partij;

- Wanneer u uw toestemming heeft verleend voor het versturen van reclame.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vooruit/OSP vzw verwerkt ten behoeve van de volgende specifieke doeleinden:

- Om uw Vooruit lidmaatschap te kunnen beheren;

- Om u uit te nodigen voor activiteiten en uw deelname hiertoe te beheren;

- Om u op de hoogte te houden van nieuws en standpunten op basis van uw interesses, zowel m.b.t. uw afdeling als overkoepeld;

- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, zowel m.b.t. uw afdeling als overkoepeld;

- Om onze diensten te optimaliseren, onder meer op basis van uw interesses.    

 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de aangekondigde doeleinden. Wanneer u niet (meer) akkoord bent met bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft u steeds de mogelijkheid om uw rechten zoals uitgelegd in punt 11 uit te oefenen.

 

 

Enkele preciseringen m.b.t. bepaalde verwerkingen

E-mailadressen en nieuwsbrieven

Op onze website wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven op de nationale nieuwsbrief, maar ook op die van lokale afdelingen en mandatarissen. Elk van deze databanken zijn individueel en worden niet met elkaar gesynchroniseerd. Elke inschrijving gebeurt dus individueel en per nieuwsbrief. Voor het uitschrijven wordt hetzelfde principe gehanteerd. Uitschrijven op de ene nieuwsbrief, impliceert niet de uitschrijving op een andere.

 

Onderaan elke nieuwsbrief voorzien wij steeds een uitschrijflink zodat te allen tijde onmiddellijk kan uitgeschreven worden. De e-mailadressen die voor deze doeleinden worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt in deze nieuwsbrievenapplicatie en niet voor andere doeleinden. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de individuele mandatarissen en/of afdelingen. Vragen of klachten hierover kunnen verstuurd worden naar de nationale hoofdzetel van Vooruit., zoals bovenaan deze verklaring vermeld.

 

Persoonlijk profiel op de website

Vooruit/OSP vzw biedt de mogelijkheid aan om een persoonlijk profiel aan te maken op de website. Op die manier moet bij de inschrijving voor één van onze activiteiten niet telkens alle gegevens ingevoerd worden. Gebruikers kunnen op die manier ook reageren op berichten op onze website. Vooruit wil zo de interactie met haar gebruikers verhogen.

 

Gebruikers kunnen hun gegevens zelf beheren en aanpassen en – indien zij dat wensen – hun profiel verwijderen. Indien u uw profiel verwijdert zullen al uw gegevens met betrekking tot uw profiel uit onze databank verwijderd worden. De gegevens van gebruikers die ook lid zijn, zullen uiteraard bewaard blijven in andere databases. Gebruikers die ook hun lidmaatschap wensen stop te zetten, dienen dit apart aan te geven. Het schrappen van het gebruikersprofiel en lidmaatschap zijn niet aan elkaar gerelateerd. Indien u ons contacteert en u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensverwijdering, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen indien aan de voorwaarden uit artikel 17 van de AVG is voldaan.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben juridische en technische voorzorgen genomen tegen ongeoorloofde toegang,  ongeoorloofd gebruik, verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit zijn zogenaamde verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren en mag enkel handelen volgens onze instructies. Wij garanderen dat wij, overeenkomstig wet- en regelgeving, de vereiste verwerkersovereenkomsten tekenen met onze verwerkers, waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. Met onze verwerkers maken wij namelijk de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Zo maken wij bij Vooruit/OSP gebruik van verwerkers voor:

 

- Het drukken van onze lidkaarten- Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

- Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

- Het uitvoeren van online betalingen en het verstrekken van onlinediensten.

- Het beveiligen van onze IT-omgeving.

 

Meer bepaald maken wij gebruik van de volgende categorieën van verwerkers voor voornoemde doeleinden:

 

- Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden.

- Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden.

- Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden.

 

Vooruit/OSP geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden buiten de EER (Europees Economische Ruimte) doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of tenzij dit toegestaan is op basis van de relevante bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (zie punt 7 van deze verklaring). 

 

Doorgifte aan landen buiten de EER

Voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, kunnen wij gebruik maken van verwerkers buiten de EER. Wij zullen geen persoonsgegevens verwerken zonder dat de nodige maatregelen worden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze doorgifte zal slechts plaatsvinden op basis van onderstaande gronden:

- Op basis van passende waarborgen (standaard contractbepalingen of de zogenaamde Standard Contractual Clauses of SCC) of;

- Op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Vooruit/OSP vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn en wij ook geen wettelijke bewaarplicht hebben zullen wij deze definitief verwijderen of, indien dit niet mogelijk is, anoniem maken in onze systemen waardoor deze niet meer gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren.

 

Wat betreft de persoonsgegevens van leden worden deze door Vooruit/OSP vzw: tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookies worden op uw apparaat geplaatst door de website zelf of door partners van de website en herkennen het apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de website. Meer bepaald verzamelen cookies informatie over het surfgedrag van websitebezoekers.

Vooruit/OSP vzw maakt gebruik van cookies op deze website. Voor meer informatie m.b.t. het gebruik van cookies door Vooruit/OSP vzw, kan u onze cookie privacy raadplegen via volgde link.

 

Links naar andere websites of social media

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat via sociale media naar onze website wordt verwezen of dat wij koppelingen naar social media plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch onze privacyverklaring, noch de cookieverklaring zijn van toepassing op websites of applicaties van derden.

 

Wij raden u hiervoor aan om de privacy- en cookieverklaring van deze derden te raadplegen indien u op de hoogte wenst te zijn van de door deze derden verrichte verwerkingen van persoonsgegevens.

 

 

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens en hoe kan u deze uitoefenen?

Wij verwerken persoonsgegevens steeds op een rechtmatige en veilige wijze. Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven beschreven. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. Evenwel beschikt u steeds over welbepaalde rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. De uitoefening van bepaalde rechten is evenwel onderhevig aan bepaalde voorwaarden.

 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en de verwerkingen te beperken

U hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kunt u om een beperking van de verwerking verzoeken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Wanneer u het recht op de beperking van de verwerking hebt verkregen, zullen wij, afgezien van het opslaan van de gegevens, geen verrichtingen meer uitvoeren met de desbetreffende persoonsgegevens.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan hebt u het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

 

Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Recht om de overdracht van uw persoonsgegevens te vragen

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

Ten slotte hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen.

 

Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Daarnaast verzoeken wij u, teneinde desgevallend gevolg te kunnen geven aan uw verzoek, om duidelijk aan te geven op welk recht u zich wenst te beroepen en tegen welke verwerking(en) u zich eventueel verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

 

U kan als volgt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen:

 

Per post ter att. Van: Vooruit/OSP vzw, Grasmarkt 105/37-47, 1000 Brussel

Per email: [email protected]

 

 

Recht om klacht in te dienen

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten of indien u van oordeel bent dat onze verwerking niet volgens de geldende wetgeving gebeurt, heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), dit is de Belgische toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Vooruit/OSP vzw kan deze privacyverklaring ten allen tijde wijzigen zodat ze in lijn is met de verwerkingen die wij uitvoeren.

 

Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds 15 december 2020.

 

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief